ZPĚT

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážený zákazníku,

V tomto dokumentu si Vás dovolujeme informovat o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, pro jaké účely a zda se tak děje na základě Vašeho souhlasu nebo jiného právního důvodu. Dále zde naleznete podrobné informace o tom, komu můžeme osobní údaje předávat a jaké máte ohledně našeho zpracovávání Vašich osobních údajů práva.

1. Naše identifikační a kontaktní údaje (Komu poskytujete osobní údaje?)

Patriot Services s.r.o., IČO: 19814291 se sídlem Praha 7, Troja, Trojská 633/173c, PSČ 171 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 392028 (dále také jen „Společnost“)

Email pro námitky proti zpracování osobních údajů (včetně odvolání souhlasu se zasíláním marketingových sdělení): info@patritoservices.cz

Společnost vystupuje při své činnosti vůči Vám jako správce osobních údajů, tzn. že rozhoduje o tom, jaké osobní údaje shromáždí, k jakým účelům a jakými prostředky a je odpovědný za jejich řádné zpracování.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které nám sami poskytnete v rámci jednání o uzavření smlouvy o poskytnutí našich služeb, při vyplnění formulářů prostřednictvím našich webových stránek či v rámci naší písemné nebo elektronické komunikace. Rovněž zpracováváme osobní údaje získané při poskytování našich služeb. Jedná se zejména o Vaše identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, titul, adresa bydliště (nebo místa poskytnutí služby či jiná kontaktní adresa), obchodní firma, místo podnikání a identifikační číslo podnikající fyzické osoby, telefonní číslo a e-mailová adresa. Dále zpracováváme osobní údaje získané při Vaší návštěvě našich internetových stránek (www.patriotservices.cz) a tam dostupných aplikací a formulářů. Jedná se o soubory cookies a údaje zadané v aplikaci nebo v jiných formulářích dostupných na našich webových stránkách nebo webových stránkách třetích spolupracujících osob. Poskytování osobních údajů je z Vaší strany plně dobrovolné, nicméně v případě jejich neposkytnutí, nebudeme moci v některých případech poskytnout Vám naše služby v plném rozsahu a činit Vám nabídky souvisejících služeb dle Vašich potřeb.

3. Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

- Identifikace zákazníka, příprava návrhů objednávek a smluv;

Bez Vaší řádné identifikace bychom v některých případech nebyli schopni poskytnout Vám služby, nebo poskytnout kvalitní zákaznický servis. V těchto případech proto potřebujeme vědět, kdo jste. Za tímto účelem zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje. Právní základ pro zpracování osobních údajů: provedení opatření před uzavřením smlouvy zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti

- Péče o zákazníky;

Naše postupy a systém komunikace se zákazníky se snažíme nastavit tak, abychom vždy rychle a efektivně vycházeli vstříc všem Vašim požadavkům. Pokud nás kontaktujete emailem zpracováváme záznamy této komunikace, abychom Vám byli schopni poskytnout požadovanou odpověď nebo řešení Vašeho problému a dále zlepšovali poskytovaný zákaznický servis. Právní základ pro zpracování osobních údajů: zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy; zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti (dle občanského zákoníku); provedení opatření před uzavřením smlouvy;

- Vývoj a zlepšování našich služeb a nabídky produktů, výzkum trhu;

Naše služby neustále porovnáváme s aktuálním vývojem na trhu tak, abychom nabízeli produkty v souladu nejnovějšími trendy na trhu a za nejlepších dosažitelných podmínek. Za tímto účelem zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o využívání našich služeb a údaje získané při návštěvě našich internetových stránek. Právní základ pro zpracování osobních údajů: zpracování je nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů;

- Marketing;

Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o využívání našich služeb zpracováváme pro účely marketingu: (i) bez Vašeho zvláštního souhlasu na základě našeho oprávněného zájmu a rovněž za podmínek dle zákona o ochraně osobních údajů a zákona o některých službách informační společnosti pro účely nabídky našich služeb a přehledu našich zákaznických slev a akcí, (ii) na základě Vašeho zvláštního souhlasu pro účely nabídek služeb prostřednictvím Vašeho e-mailu a dále pro pokročilé marketingové aktivity, např. některé analýzy, spojování s jinými údaji shromážděnými pro odlišné účely a sledování informací o Vás dostupných na sociálních sítích, použití obrazových (zvukově-obrazových) záznamů se zákaznických akcí, apod. Právní základ pro zpracování osobních údajů: zpracování je nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů; souhlas subjektu údajů;

- Určení, výkon a obhajoba našich právních nároků, vymáhání pohledávek;

Vaše osobní údaje můžeme použití v rámci soudního nebo správního řízení, jehož budeme účastníkem a které se bude týkat právního vztahu k Vám, a to ať už na výzvu příslušného státního orgánu nebo z vlastní iniciativy při ochraně a vymáhání našich právních nároků a pohledávek. Právní základ pro zpracování osobních údajů: zpracování je nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů;

4. Jakým způsobem zpracováváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech při dodržování stanovených bezpečnostních a procedurálních opatření. Všichni pracovníci, kteří přicházejí do styku s osobními údaji jsou řádně proškoleni.

Osobní údaje zpracováváme po dobu, po kterou trvá právní důvod jejich zpracování, tj. po dobu trvání našeho vzájemného smluvního vztahu a uplynutí příslušné promlčecí doby (zpravidla tříleté) vztahující se k právům vyplývajícím z tohoto právního vztahu či souvisejícím s tímto právním vztahem. Osobní údaje zpracovávané pro účely marketingu zpracováváme do doby, než svůj souhlas s jejich zpracováním odvoláte nebo vznesete námitku proti jejich zpracování dle čl. 6. níže.

Za účelem zlepšení vyhodnocení fungování našich webových stránek a nastavení některých našich marketingových aktivit používáme na svých webových stránkách soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači. Cookies umožňují odlišit jednotlivé návštěvníky webových stránek a personalizovat tak jejich obsah, umožňuji také provádění statistických analýz v souvislosti s návštěvou webových stránek.

5. Komu osobní údaje předáváme?

Se zpracováním osobních údajů nám mohou pomáhat odborní zpracovatelé, se kterými máme uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů a kteří poskytují záruku zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby byly splněny zákonné požadavky na zpracování osobních údajů a byla zajištěna ochrana práv subjektů údajů. Takovými zpracovateli jsou zejména:

6. Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

Právo na přístup

Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají jsou či nejsou námi zpracovávány a máte právo získat přístup k těmto údajům. V této souvislosti máte právo požádat o poskytnutí informace o účelu zpracování, kategorii zpracovávaných osobních údajů, příjemci osobních údajů, dostupných informacích o zdroji osobních údajů, nejsou-li získány přímo od Vás a době uložení osobních údajů.

Právo na opravu

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají nebo na doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz

Máte právo na to, abychom Vaše osobní údaje vymazali, pokud: (i) již nejsou potřebné pro shora uvedené účely, pro které byly námi shromážděny a zpracovávány, (ii) odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů tam, kde jsou Vaše údaje zpracovávány na základě takového souhlasu a neexistuje jiný právní důvod k jejich zpracování, (iii) vznesete námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů a bude shledáno, že žádné takové oprávněné zájmy již neexistují, (iv) vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro účely marketingu; v takovém případě nebudou osobní údaje pro tento účel dále zpracovávány, (v) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, (vi) stanoví tak závazný právní předpis, (vii) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti.

Právo na omezení zpracování

Máte právo, abychom po omezenou dobu přestali Vaše osobní údaje používat, a to v případě že: (i) se domníváte, že Vaše osobní údaje, které máme k dispozici, jsou nepřesné, (ii) zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale nepožadujete jejich výmaz, toliko omezení jejich zpracování, (iii) Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro výše uvedené účely, ale potřebujete je vy pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, (iv) vznesl jste námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu, že již neexistují na naší straně oprávněné zájmy pro jejich zpracování.

V případech dle předchozí věty přestaneme provádět jakékoliv úkony s Vašimi osobními údaji, a to do doby, než budou nepřesné osobní údaje opraveny nebo vyjasněna jejich nepřesnost nebo do doby výsledku posouzení Vaší námitky proti jejich zpracování.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu a pro účely marketingu. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje po obdržení námitky zpracovávat; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost můžete zaslat přímo Úřadu pro ochranu osobních údajů na adresu: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

7. Na koho se obracet?

Námitku proti zpracování dle čl. 6. můžete vznést písemně nebo elektronicky e-mailem na adresu uvedenou v čl. 1 nebo na adresu uveřejněnou na našich internetových stránkách www.patriotservices.cz. To platí i pro ostatní práva či jiné dotazy, se kterými se na nás chcete obrátit.

V Praze dne 31. října 2023

Patriot Services s.r.o.

Petr Štěpánek, jednatel