ZPĚT

Všeobecné obchodní podmínky o poskytování služeb společnosti Patriot Services s.r.o.

dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) platné od 1. listopadu 2023

I. Platnost všeobecných obchodních podmínek

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky o poskytování služeb (dále jen „VOP“) platí pro poskytování veškerých služeb společnosti Patriot Services s.r.o. se sídlem Trojská 632/173b, Troja, 171 00 Praha 7, IČO: 19814291, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 392028 (dále jen „poradce“).

 1. Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby poradcem (dále jen „smlouva“), bez ohledu na to, zda byla uzavřena mezi podnikateli nebo mezi poradcem a nepodnikatelským subjektem. Takovou smlouvou bude nepojmenovaná smlouva o poskytování poradenských služeb v oblasti solární energetiky, případně dalších oblastech, na kterých se smluvní strany dohodnou.

 1. Tyto VOP nebo jejich jednotlivá ustanovení lze vyloučit nebo nahradit pouze výslovným ujednáním v písemné smlouvě.

 1. Uzavřením smlouvy, jejíž součástí jsou tyto VOP, se ve vztahu k předmětu smlouvy nahrazují veškerá předchozí ujednání, závazky a úmluvy, ať již psané či nepsané.

 1. Tyto VOP a smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 1. Tyto VOP jsou volně dostupné na internetu (www.patriotservices.cz).

II. Uzavření smlouvy a její trvání

 1. Smlouva je platně a účinně uzavřena dnem, kdy se obě strany shodnou na jejím obsahu; v případě uzavření písemné smlouvy dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva může být uzavřena i prostřednictvím prostředků komunikace na dálku včetně e-mailu nebo přes webové rozhraní.

 1. Není-li ve smlouvě určeno jinak, smlouva se uzavírá na dobu určitou s dobou trvání v délce 36 měsíců ode dne jejího uzavření. Pokud však ani jedna ze smluvních stran neprojeví vůli k jejímu ukončení v uvedené době trvání, prodlužuje se platnost a účinnost smlouvy o dalších 36 měsíců, a to i opakovaně. Projev vůle smluvní strany směřující k jejímu ukončení musí být adresována a doručena ve formě písemné výpovědi smlouvy druhé smluvní straně nejpozději 2 měsíce přede dnem ukončení trvání smlouvy dle věty první tohoto odstavce. Tentýž postup se použije i pro dobu již prodlouženého trvání smlouvy.

III. Předmět smlouvy

 1. Není-li ujednáno ve smlouvě jinak, uzavřením smlouvy se poradce zavazuje poskytnout službu ve formě jednotlivého či opakované posouzení nebo doporučení týkajícího se předmětu specifikovaného ve smlouvě (dále jen „poradenství“), a to na základě požadavku zájemce o poradenství (dále jen „zájemce“). Zájemce se zavazuje platit poradci za připravenost poskytovat mu služby paušální cenu podle čl. V. odst. 3.

 1. Bude-li zájemce vyžadovat složitější nebo rozsáhlejší poradenství, bude odměna za toto poradenství sjednána individuálně s přihlédnutím k rozsahu poskytovaných služeb a jejich náročnosti.

 1. Předmětem poradenství je zpravidla poskytování informací, rad a doporučení v oblasti energetiky při vyúčtování energií, nastavení výše záloh, změně dodavatele energií zájemce, komunikaci se stávajícím dodavatelem zájemce, porovnání nabídek různých dodavatelů energií včetně zahrnutí konkurenčních a retenčních nabídek dodavatelů energií. Poradenství se dále může týkat fotovoltaické energetiky, instalace a řešení zaváděných solárních systémů, nebo posouzení již instalovaných či dosud neinstalovaných solárních technologií a souvisejících technických záležitostí a návazné i opakované podávání technických doporučení či doporučení ke zpracovávání souvisejících žádostí anebo doporučení k souvisejícímu jednání s úřady. Konkrétní obsah poradenství se stanoví na základě žádosti zájemce a může být nad její rámec specifikován blíže smlouvě.

 1. Poradenství poskytuje poradce ústně (tj. osobně či telefonicky) či písemnou formou na adresu zájemce uvedenou v záhlaví smlouvy, včetně možnosti elektronické komunikace prostřednictvím e-mailové adresy sdělení zájemcem, a to na základě ústních či písemných, včetně elektronických, dotazů či požadavků zájemce. Na žádost poradce je zájemce povinen podat svůj dotaz či požadavek písemně a doplnit jej o další informace či podklady, bude-li to třeba k poskytnutí služeb poradcem.

 1. Zájemce je povinen poskytnout poradci veškerou součinnost nutnou k poskytnutí služby, která je předmětem poradenství, jakož i informace a podklady nezbytné k poskytnutí služby poradcem. Je-li toho třeba, je zájemce povinen včas udělit poradci písemnou plnou moc.

IV. Doba splnění poradenství

 1. Poradenství se považuje za splněné předáním dílčího výstupu poradenství (tj. zpravidla podáním doporučení či technického hodnocení k jednotlivým dotazům či požadavkům zájemce). Výstup poradenství se považuje za předaný zájemci okamžikem poskytnutí požadovaných informací zájemci (ústně či písemně). Na žádost poradce je zájemce povinen předání zejména ústního výstupu poradci písemně potvrdit (včetně možnosti elektronické formy).

 1. Není-li v uzavřené smlouvě stanoveno jinak, je poradce povinen poskytnout výstup poradenství v době přiměřené povaze a rozsahu posouzení dotazu či požadavku zájemce a možnostem předání výstupu.

 1. Poradce je oprávněn požadovat předem zálohu za poskytnutí poradenství, a to v rozsahu 50% předpokládané ceny služby. Poradce je oprávněn odložit poskytnutí služby do doby zaplacení požadované zálohy.

 1. V případě zásahu vyšší moci či jiné skutečnosti, která nastala mimo náležitou péči poradce (např. živelná pohroma, válka apod.), se přiměřeně prodlužuje doba splnění poradenství o dobu trvání takové skutečnosti a dobu potřebnou k překonání jejích důsledků.

 1. Poradce je oprávněn odepřít splnění poradenství, aniž by porušil své smluvní povinnosti, jestliže je zájemce v prodlení se splněním jakéhokoli splatného závazku vůči poradci vzniklého z jakéhokoli právního důvodu, tedy např. i splatného závazku vzniklého z jiné smlouvy než z té, jejímž předmětem je poradenství, která má být splněna a jejíž splnění poradce odepírá.

V. Cena

 1. Není-li dohodnuto nebo dále uvedeno jinak, vzniká poradci právo na zaplacení ceny za poradenství okamžikem uzavření smlouvy podle čl. II. odst. 1 těchto VOP a předáním výstupu dílčího poradenství.

 1. Cena poradenství je dohodnuta v uzavřené smlouvě. Není-li dohodnuto jinak, v ceně dohodnuté ve smlouvě nejsou zahrnuty případné režijní náklady na činnosti potřebné k řádnému provedení poradenství, a případné náklady na cestovné a náhradu ostatních výloh spojených s plněním předmětu smlouvy.

 1. Není-li dohodnuto jinak, je zájemce povinen hradit poradci podle čl. III. odst. 1 VOP paušální odměnu za každý měsíc trvání smluvního vztahu založeného smlouvou ve výši 100,- Kč.

 1. Je-li ve smlouvě sjednáno jednotlivé dílčí poradenství podle čl. III. odst. 2 VOP, které není zahrnuto v paušálu podle odst. 3., bude jeho cena sjednána ve smlouvě nebo podle ceníku poradce platného ke dni, kdy bylo poskytnutí tohoto poradenství sjednáno. K takto stanovené ceně poradenství se připočítávají prokazatelné režijní náklady poradce vzniklé v souvislosti s prováděním poradenství (cestovní výdaje, výdaje na poštovné, přepravné a telefonní hovory a jiné obdobné výdaje).

 1. Není-li výslovně stanoveno jinak, neobsahuje cena služby daň z přidané hodnoty (DPH). K ceně zakázky se vždy připočítává DPH v zákonné sazbě platné k okamžiku poskytnutí služby nebo k období, za které je cena zájemci účtována.

 1. V případné dohodě o doplnění či změně předmětu poradenství, zejména s ohledem na zvýšení obtížnosti poradenství, smluvní strany sjednají i novou výši ceny poradenství. Pokud nedojde k takovéto dohodě má poradce právo dílčí poradenství i opakovaně odmítnout provést, a to bez jakýchkoli sankcí.

VI. Platební podmínky

 1. Není-li dohodnuto jinak, je paušální cena podle čl. V. odst. 3. VOP splatná do 1. dne kalendářního měsíce, ve kterém trvá smluvní vztah založený smlouvou.

 1. Cena za dílčí poradenství podle čl. V. odst. 4. VOP je splatná dle smlouvy, jinak 50% před započetím poskytování služeb poradce a 50% po skončení tohoto poskytování. Na tuto cenu vystaví poradce fakturu s náležitostmi daňového dokladu podle platných právních předpisů.

 1. Platba se hradí na bankovní účet poradce uvedený ve smlouvě, příp. na faktuře. Je uhrazena okamžikem jejího připsání na účet poradce. Platbu lze provést rovněž v hotovosti k rukám poradce, je-li to sjednáno.

 1. V případě prodlení se zaplacením peněžitého závazku je zájemce povinen zaplatit poradci smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Práva poradce na zákonný úrok z prodlení a na náhradu škody v plné výši tím nejsou dotčena. Prodlení s platbou delší než 15 dní se považuje za podstatné porušení smlouvy a opravňuje poradce od smlouvy odstoupit.

 1. Při platbě včetně platby ze zahraničí jdou bankovní poplatky k tíži zájemce. Případné poplatky účtované poradci jeho peněžním ústavem v souvislosti s platbami zájemce je zájemce povinen poradci v plné výši nahradit.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Zájemce je povinen poskytnout poradci veškerou součinnost nezbytnou ke splnění poradenství, a to zejména:

bezodkladně po uzavření smlouvy a položení dotazu poradci předat nebo zajistit předání podkladů a údajů nezbytných pro plnění předmětu smlouvy,

umožnit v průběhu plnění poradenství přístup poradci či jím pověřeným pracovníkům do objektů zájemce po písemném nebo telefonickém upřesnění termínu, místa a času, za účelem místní prohlídky, šetření a průzkumu k fyzické kontrole a případnému měření, a poskytnout mu k tomuto na požádání nezbytný poučený doprovod.

 1. Poradce je povinen dbát na ustanovení této smlouvy a všeobecně závazných právních předpisů, zejména v oblasti bezpečnosti práce při provádění fyzické kontroly, případně měření energie v objektech.

 1. Poradce je oprávněn pověřit prováděním zejména dílčích úkonu umožňující poskytnutí poradenství jinou osobu nebo i více osob.

 1. Zájemce se zavazuje, že pro splnění možnosti poskytnout poradenství zajistí jako podklad dokumentaci a údaje potřebné k provedení poradenství a případně umožní poradci na jeho vyžádání získání dalších podkladů u provozovatele objektů a dodavatelů energií. Není-li dohodnuto jinak, touto dokumentací a údaji se zpravidla rozumí:

a) dostupná stavební technická dokumentace posuzovaných budov (stavební projektová dokumentace, plány budov, zejména půdorysy, řezy, pohledy, skladby a popisy konstrukcí, technické zprávy) a popis změn do současného stavu včetně časových údajů výstavby a rekonstrukcí (zejména změny s vlivem na tepelně technické vlastnosti konstrukcí a energetickou náročnost budov),

b) dostupná technická dokumentace technického zařízení včetně budov (zejména energetického hospodářství, rozvodů elektřiny, jako způsob přípravy a dodávky tepla a teplé vody, zdroje, pasporty kotelen, předávací stanice, vytápění, rozvody tepla, tělesa, izolace, měření a regulace, provozní teploty médií, převažující vnitřní teplota v době topné sezóny, tlumení vytápění, způsob využití a vytápění společných prostor, dále vzduchotechniky, klimatizace, nucené větrání a ostatní spotřebiče energie, jako osvětlení, kuchyně, žehlírny, prádelny, výtahy, počítačová technika, atd.) a popis změn do současného stavu včetně časových údajů výstavby a rekonstrukcí,

c) plány blízkého okolí (situace),

d) dostupné údaje o spotřebě a cenách energií (nakupované i vlastní) - faktury za veškeré spotřeby energie (paliva, elektrická energie), optimálně alespoň za tři až pět let zpětně,

e) dostupné údaje o způsobu provozování, vytápění a technickém stavu budov, roční vytížení objektů, počet osob v budovách,

f) dostupné údaje o již provedených úsporných opatřeních a studie o připravovaných úsporných opatřeních,

g) dostupné údaje o přehledu vytápěných dnů s odpovídajícími průměrnými vnějšími teplotami v letech se sledovanou spotřebou tepla na vytápění,

h) popis záměrů zájemce v případě zpracovávání energetického auditu,

i) příslušné výpisy z katastru nemovitostí,

j) nezbytnou informací jsou i údaje o jiných provozních nákladech (např. údržba),

k) ostatní dostupné údaje týkající se provozu budov, areálů či technického zařízení nezbytné pro poskytnutí poradenství.

 1. V případě, že bude pro účely splnění poradenství (především za účelem zvýšení přesnosti výstupů poradenství) vhodné zpracovat další dokumentaci, navrhne poradce zájemci její zpracování. O dobu zpracování a dodání této dokumentace poradci se posouvá doba splnění poradenství. Pokud nebude navrhovaná dokumentace poradci dodána, bude přesnost a míra garance výstupů poradenství odpovídat rozsahu dostupné dokumentace.

 1. V případě, že bude pro účely splnění poradenství vhodné zpracovat dodatečné expertní posudky (např. statický posudek), navrhne poradce zájemci zpracování dodatečných expertních posudků na náklady zájemce. O dobu zpracování a dodání těchto posudků se posouvá doba splnění poradenství. V případě, že navrhované expertní posudky nebudou dodány, neodpovídá poradce za praktickou uskutečnitelnost navržených doporučení.

 1. Poradce neodpovídá za správnost zájemcem či třetími osobami předané dokumentace a není povinen správnost předané dokumentace přezkoumávat.

 1. Poradce může seznam podkladů dále upřesnit a doplnit či požadovat další informace a podklady, je-li to pro poskytnutí jeho služeb třeba.

VIII. Odpovědnost poradce

 1. Poradce neodpovídá za podání vadného poradenství, tj. podání chybného technického posouzení, rady či doporučení zájemci (dále jen „vady“), pokud jednal v dobré víře s vynaložením veškerého možného úsilí, které je v souladu s jím nabytými znalostmi a zkušenostmi v oblasti instalace a provozování solárních systémů či návazného dílčího energetického poradenství. V tomtéž rozsahu neodpovídá poradce za vzniklou škodu. Poradce rovněž neodpovídá za vady, které jsou důsledkem použití nevhodných, nesprávných nebo neúplných podkladů a údajů převzatých od zájemce. Za správnost a úplnost podkladů odpovídá výlučně zájemce a poradce není povinen jejich správnost či úplnost přezkoumávat. V tomtéž rozsahu neodpovídá poradce za vzniklou škodu.

 1. Vady musí být u poradce uplatněny bez zbytečného odkladu poté, co je zájemce zjistil, nejpozději však do 6 měsíců ode dne, kdy bylo zájemci poskytnuto poradenství. Není-li zájemce spotřebitel, musí být vady uplatněny bez zbytečného odkladu poté, co je zájemce zjistil nebo zjistit mohl, nejpozději však do 3 měsíců ode dne, kdy bylo zájemci poskytnuto poradenství. Má se za to, že zájemce vady mohl zjistit ve lhůtě jednoho měsíce ode dne poskytnutí poradenství.

 1. Případné vady, za které poradce odpovídá v souladu s odst. 1 a 2 tohoto článku VOP, odstraní poradce formou bezplatného poskytnutí nového správného poradenství, nedohodnou-li se obě strany v konkrétním případě jinak. Zájemce je jak v případě podstatného, tak v případě nepodstatného porušení smlouvy oprávněn odstoupit od smlouvy pro vady poradenství nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny pouze v případě, že poradce svou povinnost k poskytnutí bezplatné nové rady v přiměřené lhůtě nesplní. Náhrada škody se sjednává do výše uhrazené ceny zájemcem, nestanoví-li smlouva nebo tyto VOP jinak.

 1. Je-li k poskytnutí služby nebo její části zvláštní kvalifikace, je zájemce oprávněn nechat tyto služby zpracovat specialistou (například energetickým specialistou ve smyslu § 10 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o hospodaření energií“), a to zejména má-li být zpracován energetický audit, energetický posudek, energetický průkaz a další činnosti ve smyslu tohoto zákona Pro případ pochybností poradce zmocňuje zájemce k tomu, aby jakékoli nároky plynoucí z vadného plnění těchto osob uplatňoval přímo u těchto osob.

IX. Práva spotřebitele

 1. Pokud je zájemce spotřebitelem a smlouva s ním je uzavírána distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory poradce, má zájemce právo odstoupit od smlouvy písemně ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření, přičemž odstoupení zašle elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě nebo písemně na adresu sídla zájemce. K písemnému odstoupení od této smlouvy je zájemce oprávněn využít formulář, který tvoří přílohu těchto VOP. Projev odstoupení od smlouvy musí být řádně odeslán nejpozději posledním dnem uvedené lhůty pro odstoupení.

 1. Zájemce uzavřením smlouvy výslovně souhlasí s tím, že pokud ve lhůtě dle předchozího odstavce pro odstoupení od smlouvy od smlouvy skutečně odstoupí, avšak zároveň do doby doručení projevu o odstoupení poradci využije služeb poradenství, je zájemce povinen uhradit poradci odměnu, která odpovídá rozsahu plnění dle smlouvy a případné poradcem účelně vynaložené náklady související s poradenstvím.

 1. Pokud bylo i jen dílčí poradenství v plném rozsahu zájemci poskytnuto a plnění započalo s předchozím výslovným souhlasem zájemce před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a zároveň poradce před uzavřením smlouvy poučil zájemce, že poskytnutím takovéhoto plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy, pak právo zájemce na odstoupení zaniká.

 1. Spotřebitel má dále právo využít postup pro mimosoudní řešení sporů podle čl. X. odst. 3. až 5.

X. Řešení sporů

 1. Smluvní strany se zavazují, že v případě sporů o obsah a plnění smlouvy a VOP vynaloží veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat k tomu, aby byly tyto spory vyřešeny smírnou cestou, zejména aby byly odstraněny okolnosti vedoucí ke vzniku práva od smlouvy odstoupit, nebo způsobují neplatnost. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou řešeny věcně příslušným českým soudem podle českého práva, s tím, že v případě zájemce podnikatele bude místně příslušným obecný soud poradce.

 1. Je-li zájemce spotřebitelem, může navrhnout mimosoudní řešení sporu podle odst. 3. až 5.

 1. Dohled nad dodržováním povinností v oblasti zprostředkovatelské činnosti v energetice, vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), popř. ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vykonává Energetický regulační úřad (ERÚ). V případě sporu mezi poradcem a zájemcem - spotřebitelem, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, a který se týká poradenství v oblasti energetiky, může zájemce podat návrh na mimosoudní řešení takového spotřebitelského sporu k Energetickému regulačnímu úřadu, se sídlem Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava, e-mail: podatelna@eru.cz, web: www.eru.cz.

 1. Dohled nad dodržováním povinností v ostatních oblastech, vyplývajících ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vykonává Česká obchodní inspekce (ČOI). V případě sporu mezi poradcem a zájemcem - spotřebitelem, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou a na který se nevztahuje odst. 3., může zájemce podat návrh na mimosoudní řešení takového spotřebitelského sporu k České obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha, e-mail: adr@coi.cz, web: www.coi.cz/informace-o-adr.

 1. Zájemce -spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: ec.europa.eu/consumers/odr.

XI. Změny VOP

 1. Poradce je oprávněn tyto VOP měnit, pokud se změní obecně závazné právní předpisy vztahující se k poskytování jeho služeb a sjednávání jejich podmínek, situace na trhu nebo nastanou jiné podstatné skutečnosti, které bude nezbytné zohlednit ve smluvních vztazích mezi poradcem a zájemcem.

 1. Poradce je v případě změny VOP povinen zájemce na změnu VOP upozornit a na svých webových stránkách uveřejnit plný obsah těchto změn. Změna VOP nemůže nastat dříve než ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy byly změny uveřejněny podle předchozí věty.

 1. Pokud se změnami VOP jakkoli zasáhne do práv zájemce, je zájemce oprávněn smlouvu vypovědět, a to do dvou týdnů poté, co byl na změnu upozorněn. Výpovědní doba činí jeden týden a počne běžet dnem doručení výpovědi zájemci. Výpověď musí být učiněna v písemné formě nebo e-mailem.

 1. Nevypoví-li zájemce smlouvu podle předchozího odstavce, obsah práv a povinností ze smlouvy se změní dnem účinnosti změny VOP podle odst. 2.

 1. Vydá-li poradce ceník, použijí se ustanovení o jeho změně podle odst. 1. a 4. obdobně.

XII. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů a pravidla pro jejich zpracování jsou upravena zvláštním dokumentem, který je uveřejněn na internetových stránkách poradce www.patriotservices.cz.

XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztahy mezi stranami vzniklé na základě smlouvy a těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění.

 1. Smlouva uzavřená písemně, může být měněna či doplňována pouze písemně. Za písemnou formu bude pro účely tohoto ustanovení považována i výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

 1. Zánik smlouvy se nedotýká sankčních nároků stran vyplývajících ze smlouvy či z těchto VOP.

 1. Pokud by smlouva nebo VOP trpěly právními vadami, zejména pokud by některé z jejích ustanovení bylo v rozporu s českým právním řádem, v důsledku čehož by mohly být posuzovány jako neplatné, považuje se toto ustanovení za samostatné a smlouva či VOP se posuzují, jako by takové ustanovení nikdy neobsahovaly.

 1. Veškeré informace sdělené kteroukoliv ze smluvních stran při plnění povinností dle smlouvy či VOP, jsou považovány za přísně důvěrné a nesmí být zpřístupněny či jakýmkoliv jiným způsobem sděleny třetí osobě, s výjimkou informací, které byly v okamžiku sdělení veřejně známé nebo informací, které smluvní strany získaly od třetích osob.

 1. Zájemce podnikatel prohlašuje, že souhlasí s použitím svého jména, názvu poradenství a stručného obsahu poradenství poradcem pro účely informování třetích osob o činnosti poradce a s užíváním takovéto reference poradce obvyklými způsoby, zejména zveřejňováním reference na webových stránkách poradce.

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Patriot Services s.r.o. nabývají platnosti a účinnosti dne 1.11.2023

Formulář oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy